Ne aramıştınız?

teknoloji tasarım dersinin wikipediası...

Koordinatör Eğitici Eğitimi Sunuları ve Belgeleri

Temel Eğitimde Değerler Eğitimi Öğretim Programlarında Temel Beceriler Öğretim Programlarında Rehberlik Teknoloji Tasarım Dersi Tanıtım Sunusu Teknoloji Tasarım Dersi Formatör Eğitimi Programı Teknoloji Tasarım Ders Planı Örneği Format Etkinlik Örnekleri ve Diğer Dosyalar Doğadan Tasarıma Biyotaklit Sunusu Ürün Tanıtım ve Pazarlama Sunusu Temel Tasarım Sunusu TEGM TT Tanıtım Sunusu 2 pdf TEGM . . . Read more

Teknoloji Tasarım Dersi Öğrenme Alanları, Üniteler ve Konular

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı,nda öğrencinin öğrenme sürecine aktif katılımının sağlandığı; öğrenme etkinliği sürecinin sonunda bir ürün veya performans ortaya koyduğu; öğretmen rehberliğinde araştırma, sorgulama, problem çözme, karar verme ve uygulama süreçlerini içeren etkinliklerle öğrendiği; proje tabanlı, araştırma ve sorgulamaya dayalı bir öğrenme öğretme yaklaşımı benimsenmiştir. Teknoloji ve Tasarım Dersi . . . Read more

Teknoloji Tasarım Dersinin Uygulanmasında Dikkat Edilecek Hususlar

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı,nın uygulanması sürecinde aşağıdaki esaslar gözetilir: 1. Her okul imkânları ölçüsünde, en az bir mekânı, “teknoloji ve tasarım işliği/atölyesi” olarak düzenler. İşlik/atölye içerisinde yer alan araç ve donanımlar, okul yönetimi tarafından karşılanır. Bilgisayar kullanılması gereken durumlarda okulun bilişim teknolojileri laboratuvarı ve sınıflarındaki akıllı tahtalar kullanılabilecek . . . Read more

Yeni Öğretim Programında Rehberlik

Kişide var olan gizilgüçlerin, yeteneklerin, kapasitenin ortaya konması, kullanılması ve geliştirilmesi amacıyla bireyin kendini gerçekleştirmesine yardım etmek öğretim programlarında rehberlik çalışmalarının nihai amacını oluşturmaktadır. Temel eğitimi tamamlayan öğrencilerden; • Okula ve çevreye etkin olarak uyum sağlamaları, • Potansiyellerini tam olarak kullanıp eğitsel başarılarını artırmaları, • Kendilerini tanımaları, kabul etmeleri ve . . . Read more

Teknoloji Tasarım Dersinde Ölçme ve Değerlendirme

Öğretim programlarındaki bilgi, beceri ve değerlerin istenilen düzeyde kazandırılması temel amaçtır. Bu amaç doğrultusunda, öğrencilerin aktif olduğu öğretim yaklaşımlarının uygulanması, öğrenme ortamlarının ve materyallerinin amaca uygun seçilmesi, becerilerin ve kazanımların süreç içerisinde izlenmesi ve öğrencilerin gelişimlerinin kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle öğrenme-öğretme süreciyle ölçme ve değerlendirme uygulamalarının eş güdümlü ve birbirini destekler nitelikte . . . Read more

Yeni Öğretim Programında Değerler Eğitimi

Öğrencilere iyi bir insan ve iyi bir vatandaş olmalarını sağlayacak bilgi, beceri, tutum, davranış ve alışkanlıkları kazandırmayı amaçlayan eğitim, bu yönüyle değerlerle şekillenmiş bir etkinliktir. Bu bağlamda okullardaki değer eğitiminin amaçlarından biri öğrencilerin sağlıklı, tutarlı ve dengeli bir kişilik geliştirmelerini sağlamaktır. Bunun için bireyin çok yönlü gelişmesi önem taşımaktadır. Ayrıca insanın tutum . . . Read more

Yeni Öğretim Programında Temel Beceriler

Eğitim, bireyin içerisine doğduğu kültürel değerler başta olmak üzere, yetenek, beceri, tutum, estetik duyarlılık ve olumlu davranışlar kazanılmasını içeren bir süreçtir. Bireyin yaşamında eğitim süreci ile meydana gelen değişimin kalıcı hâle gelmesi ve bireyin dünyadaki değişime ayak uydurabilmesi, günümüz eğitim sistemlerinin temel belirleyicileri olarak kabul edilmektedir. Eğitim süreci ile kazanılan . . . Read more

Teknoloji Tasarım Dersinin Genel Amaçları

Teknoloji ve Tasarım dersinin iki temel amacı vardır. İlki hayat boyu öğrenen, öğrendiğini uygulayabilen, teknoloji ve tasarım süreçlerini hem kendisi hem de yaşadığı toplum yararına kullanabilen bireyler yetiştirmek; ikincisi ise teknoloji ve tasarım sürecini anlayabilen, yorumlayabilen, yönetebilen ve değerlendirebilen teknoloji ve tasarım okuryazarı bireyler yetiştirmektir. Bu çerçevede, Teknoloji ve Tasarım . . . Read more

Teknoloji Tasarım Dersinin Felsefesi

Eğitim, bireyin içerisine doğduğu milli, manevi ve kültürel değerler başta olmak üzere, yetenek, beceri, tutum, estetik duyarlılık gibi davranışlar kazanılmasını içeren bir süreçtir. Bir eğitim sistemini oluşturan temel ögelerin başında öğretim programı gelmektedir. Dolayısıyla eğitimde reform çalışmaları öğretim programları üzerinde yoğunlaşmaktadır. Her öğretim programı da bir eğitim felsefesi üzerine inşa . . . Read more